Trivsel

Skole-hjem samarbejdet

Mål: At skabe en tæt løbende kontakt og dialog mellem skole og hjem. Der forventes et gensidigt højt informationsniveau. Såvel skole som hjem skal være aktive i denne proces.

Skolens opgave: Klasselæreren er nøglepersonen i skole-hjem samarbejdet. Klasselæreren koordinerer arbejdet og informationen fra skolen til hjemmene. Det er klasselærerens opgave at involvere faglærere i arbejdet på relevante områder.

Klasselæreren inviterer til forældremøde i august-september, hvor der bl.a. er en præsentation af skoleårets planlægning i klassen. Faglærere deltager efter aftale.

Skolen tilbyder en fast samtale pr. elev om året i dansk og matematik.
Derudover har lærerne mulighed for at indkalde til ad-hoc samtaler efter behov - forældre kan også bede om en ekstra samtale.
I det omfang der er behov, kan klasselæreren indhente udtalelser fra faglærerne. Samtalerne er statussamtaler.

Forældrenes opgave: Forældrene bakker op om skolens arrangementer, dette både i forbindelse med det enkelte barn, men også omkring klassens liv som helhed.

Forældrene tager aktivt del i samarbejdet med skolen. Det forventes, at forældrene bakker op i klasselærerens bestræbelser for at danne et klasseråd i den enkelte klasse.

Forældrene skal sikre, at vigtig information omkring barnet gives til skolen, primært klasselæreren.

Klasserne forventes hvert andet år at vælge to forældrerepræsentanter til HFVs bestyrelse. I 0., 2. og 4.klasse.

Trivselsstrategi (Antimobbestrategi) (pdf - nyt vindue) Folderen kan fås i printet udgave på skolen.

God digital adfærd (pdf - nyt vindue) (Skolens elevråd har anbefalet råd til god digital adfærd).

Procedure for klage over mobning (pdf - nyt vindue)

Skolens undervisningsmiljøvurdering 2019.

Hvert 3.år skal skolen foretage en undervisningsmiljøvurdering.
En skriftlig vurdering af skolen, som inddrager elevernes opfattelse af undervisningsmiljøet. Formålet med en UMV er at skabe, fastholde og udvikle et godt undervisningsmiljø.
Se skolen sidste undervisningsmiljøvurdering.
Undervisningsmiljøvurdering 2019 (pdf - nyt vindue)

(pdf - nyt vindue)Mobning, trivsel, konfliktløsning

Mål: Alle elever og voksne på Hvilebjergskolen skal have det godt! Alle skal være med til at tage ansvar for det psykiske arbejdsmiljø.

Handleplan: Alle klasser udarbejder eller reviderer spilleregler for klassen inden efterårsferien. Spillereglerne synliggøres i klassen.

Forældrene informeres skriftligt om klassens spilleregler, ligesom spillereglerne lægges på skolens hjemmeside under klassen.

Der arbejdes målrettet med fremme af god trivsel. Dette gøres ved regelmæssigt at tage emnet op. Der arbejdes koncentreret med trivsel og konfliktløsning i perioder. Disse planlagte perioder skal fremgå af årsplanen. Desuden behandles emnet i situationer, der naturligt lægger op til det, konflikter mellem elever etc.

Klasseteamet udarbejder på initiativ fra klasselæreren en plan for arbejdet med emnet ”Mobning, trivsel, konfliktløsning”. Planerne vil efterhånden kunne blive en handleplan for de enkelte klassetrin. Til planen laves en materialeliste.

Materialer: ”Trin for trin” er indkøbt for 2. og 3. trin, svarende til 1. - 4. klasse. På biblioteket findes video samt diverse andet materiale om mobning.