Omsorg

OM-SORG-PLAN" for Hvilebjergskolen

Retningslinjer i forbindelse med voldsomme oplevelser for "ansatte" på skolen. Det gælder såvel voksne som børn.

Det er ledelsens opgave at drage omsorg for, at planen følges.

Lederen orienterer arbejdspladsens voksne, som har berøring med sagen.

Klasselæreren er ansvarlig for, at der handles i forhold til klassen og dennes forældre.

Lederen/klasselæreren sørger for gensidig orientering ved vigtige og alvorlige begivenheder. Ledelsen/klasselæreren er ansvarlig for, at der følges op på traumatiske hændelser på skolen 

Vold og trusler om vold - samt alvorlige ulykker på og omkring skolen.

Voldsmanden pacificeres, ring evt. 112.  -  Ulykken standses.

Lederen/klasselæreren har ansvaret for, at der derefter handles.

Den volds- eller ulykkesramte må ikke overlades til sig selv og ikke sendes hjem til tomt hus.

Lederen/klasselæreren sørger for, at den ramte kommer til at fortælle om sin oplevelse. Undgå at bagatellisere, undgå kritiske bemærkninger.

Lederen/klasselæreren kontakter pårørende til voldsramte.

Sikkerhedsgruppen tager stilling til psykolog tilbud.

Sikkerhedsgruppen sørger for anmeldelse af episoden.

Sikkerhedsgruppen vurderer, hvordan lignende situationer kan undgås.

 

Kaossituationer  -  ulykker - alvorlig sygdom - skilsmisse - o.a.

Lederen/klasselæreren er ansvarlig for, at der handles.  Det kontrolleres, at oplysningerne er korrekte.

Klasselæreren tager kontakt til hjemmet så snart hun er vidende om det skete. Herved kan hun få overblik over situationen og handle på det.

Klasselæreren kontakter psykolog, hvis det skønnes.

Klasselæreren orienterer medarbejderne, som har berøring med vedkommende, dvs. leder, lærergruppe, elever, forældre i det omfang det vurderes nødvendigt. Tilstrækkelig saglig information kan forebygge eller aflive sladder og myter.

Klasselæreren aftaler med forældre (og fritidshjem) hvordan man skal håndtere situationen med eleven:

-       hvad skal gøres

-       hvem gør hvad

Klasselæreren følger under alle omstændigheder op på sagen.

Lederen orienteres løbende.

 

Når en elev mister.

Når ovenstående erfares tager klasselæreren initiativ til, at medarbejderne på skolen orienteres.

Klasselæreren orienterer klassen og klassens forældre.

Klasselæreren aftaler med lederen eller en nær kollega, hvordan der skal handles.

-       hvad skal gøres før og efter begravelsen

-       hvem gør hvad

Opgaven løses i tæt samarbejde med fritidshjem.

Følgende overvejes:

-       besøg i hjemmet

-       deltagelse i begravelse

-       handlinger i klassen i situationen

Så vidt muligt er skolen repræsenteret ved begravelsen.

Skolen sender blomster til de efterladte.

 

Klasselæreren følger op på dødsfaldet, både overfor eleven og i klassen.

 

Når skolen mister.

Leder/klasselærer orienterer alle på skolen. De laver evt. sammen med en ressourceperson - plan for hvad der skal iværksættes.

-       kontakt til efterladte

-       orientering om skolens "Omsorgsplan".

Skolens rolle - flagning, blomster, brev, frihed til berørte

 

Klasselærer sørger for opfølgning - også i klassen.

Hvis dødsfaldet sker i en ferie gennemføres det, der er muligt, efter ferien.