Inklusion

Inklusion omhandler alle elever.

Vi oplever at folkeskolen skal rumme stadig flere udfordrende børn, hvilket gør det helt nødvendigt fortsat at udvikle og have fokus på egen praksis.  Vi ønsker at flest muligt af vore elever skal føle, at de magter de opgaver de bliver stillet overfor i skolen samtidig med, at de bliver dygtigere. Alle skal være glade og trygge ved at gå på Hvilebjergskolen og alle elever skal primært undervises blandt jævnaldrende og jævnbyrdige.

Målet er at:

  • færre elever får brug for specialtilbud
  • alle elever oplever sig værdsatte i klassens fællesskab
  • den enkelte elev udvikler sine kompetencer så optimalt som muligt

Derfor vil vi:

Sikre at timetallet til eleverne understøtter inklusionen.                                        

Klassens team udarbejder særlige mål og handleplaner for de elever, som har brug for særligt tilrettelagt undervisning. Mål og handleplan evalueres og tilpasses løbende.

Anvende de nødvendige resurser til en hurtig og tilstrækkelig indsats over for børn, der viser tegn på at have proble­mer med at fungere inden for rammerne af den normale undervisning.
Styrke forældresamarbejdet

Øget fokus på forældresamarbejde er en forudsætning for inklusion.

Det drejer sig om at skabe rammer for et udvidet og fleksibelt skole-                      hjemsamarbejde omkring nogle elever, men også om at skabe forståelse for inklusion i hele forældregruppen

Udvikling af alle læreres kompetencer

Lærernes kompetencer er afgørende for, at eleverne får det rette udbytte af undervisningen

Arbejde på at resursepersonerne skal være let tilgængelige for kolle­gerne. Der skal afsættes tid til at sparring og vejledning

Etablere et øget samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, PPR, som har en central rolle i arbejdet med øget inklusion.

Inklusion lykkes, når alle elever

  • er glade for at gå i skole – hver dag
  • deltager aktivt i undervisningen
  • føler sig værdsat og respekteret
  • betyder noget for klassens fællesskab
  • har maksimalt udbytte af læringen set ud fra egne potentialer