fravær/fritagelse fra undervisningen

Princip for fravær/fritagelse fra undervisningen.

Hvilebjergskolens princip for fravær tager udgangspunkt i Slagelse Kommunes Børne og unge politik:

 • Alle forældre har en rolle og et ansvar
 • Alle børn og unge har potentiale
 • Alle børn og unge har behov for samhørighed og venskab
 • Alle børn og unge fortjener hjælp, nærvær og oprigtig interesse
 • Alle børn og unges mening er værdifuld
 • Alle børn og unge skal tilbydes motiverende læringsmiljøer.

Slagelse kommune deltager p.t. 2021 – 2024 i et samarbejde med Socialstyrelsen, Rambøll og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet med fokus på at udvikle og sikre samarbejde og indsatser til børn og unge med bekymrende skolefravær.

På Hvilebjergskolen er hver dag fyldt med vigtig faglig og social læring. Derfor ønsker Hvilebjergskolen og skolebestyrelsen, at alle elever får bedst mulig undervisning, og at elevfravær derfor mindskes og holdes på et minimum.

Derfor forventes det, at eleverne møder til undervisningen, både for at opfylde loven om undervisningspligt, men også fordi undervisningen i klassen fungerer bedst, både fagligt og socialt, når alle elever deltager. Vi tager det som en selvfølge, at alle møder til tiden. Skolen har tilsyn med eleverne fra 10 minutter før skolestart.

 • Det er forældrenes ansvar, at skolens elever deltager i undervisningen på alle skoledage.
 • Klasselæreren fører dagligt kontrol med fremmødet. Elevernes fravær registreres som sygdom, fravær – henholdsvis lovligt og ulovligt.
 • Forældrene skal altid underrette klasselæreren om fravær via Aula.
 • Ved kendt fravær skal forældrene give skolen besked inden fraværet.
 • Klasselæreren giver eleven fri i op til tre dage. Ud over tre dage kontaktes skolelederen.
 • Hvis skolen bliver opmærksom på enkelte elevers bekymrende fravær, sættes ind med kontakt til forældre, så årsagerne kan afdækkes. Skolens leder og skolens skolekontaktperson (fraværskonsulent) kan inddrages i den proces.
 • Der vil i tilfælde, hvor kontakt/henvendelse til hjemmet ikke hjælper, blive lavet en underretning til de sociale myndigheder – det skal ske når der er 15% ulovligt fravær.

 

Vedrørende ferie i skoletiden

Ferie i undervisningstiden har eleverne ikke krav på eller ret til. Hvis I som forældre har planer ferie i skoletiden, bedes I overveje

 • om aktiviteten i stedet kan placeres i skolens ferier
 • barnets sygefravær
 • hvor ofte børnene har været taget ud af undervisningen før
 • om der er planer om fritagelse senere. 

Hvis forældrene vælger at tage deres barn fri fra skolen, er det forældrenes ansvar at holde sig orienteret via aula eller gennem klassekammerater. 

Skolen tager fravær til efterretning, men skolebestyrelsen opfordrer til, at ferier afholdes i skolens ferieperioder. 

Hjemmeundervisning:
Ved længerevarende sygdom eller anden længere fraværsperiode, kan hjemmeundervisning være nødvendigt.

Afdeling for skole skal kontaktes, hvis der skal foranstaltes hjemmeundervisning.
Vi henviser til:

https://www.slagelse.dk/da/service-og-selvbetjening/dagtilbud-og-skole/skole/hjemmeundervisning/ (nyt vindue)

 

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet oktober 2022

 

Siden er sidst opdateret 13. december 2022