Forretningsorden

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Hvilebjergskolen.

Denne forretningsorden træder i kraft den 1. august 2022 og kan kun ændres på et ordinært møde, som er indkaldt med 2 ugers varsel og hvor punktet er optaget på dagsordenen.

§1

Skolebestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter, 1 - 2 medarbejder- repræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Skolens leder varetager bestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Alle medlemmer har pligt til at deltage i bestyrelsens møder.

§2

På skolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer 2 af

forældrerepræsentanterne som formand og næstformand. Under formandens forfald

varetager næstformanden formandens opgaver.

Valgene gælder for et år ad gangen.

Valg af formand: Er der foreslået flere kandidater, holdes skriftlig afstemning. Opnår ingen kandidater ved første afstemning over halvdelen af de afgivne stemmer, foretages en ny afstemning. Opnår heller ingen ved denne afstemning over halvdelen af stemmerne, foretages bundet omvalg mellem de 2, der ved anden afstemning opnåede de største stemmetal. Er stemmerne lige ved anden afstemning, afgøres det ved lodtrækning, hvilke 2 kandidater der kan stemmes på ved det bundne valg. Ligeledes afgør lodtrækning valget, når stemmerne står lige ved det bundne valg. 

Næstformand vælges særskilt og efter samme retningslinjer.

§3

Datoer for skolebestyrelsens møder fastsættes på aprilmødet for det kommende skoleår. Dog planlægges mødedatoerne først i august de år, hvor der er bestyrelsesvalg.

Forslag til dagsorden kan fremsættes af ethvert medlem og skal være formanden/skolelederen i hænde mindst 8 dage før mødet.

Et punkt kan forlanges optaget på dagsordenen af en tredjedel af bestyrelsens medlemmer.

Endelig dagsorden udsendes til medlemmerne 4 hverdage inden mødet. Forslag til skriftligt formulerede udtalelser og bilag udsendes i almindelighed sammen med dagsordenen.

I særlige tilfælde kan der indkaldes med kortere varsel. Når der er indkaldt til mødet, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

§4

Ud over de ordinære møder kan der indkaldes til møde når det ønskes af formanden, skolens leder eller når en tredjedel af bestyrelsesmedlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsorden.

Formanden fastsætter tid og sted for møderne.

Formanden laver sammen med sekretæren dagsorden til møderne. Ved rækkefølgen tages der hensyn til, at sager med særlig relevans for eleverne sættes først på dagsordenen. Der er udpeget mødeleder til hvert møde, det går på skift mellem forældrerepræsentanterne.

 §5

Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. Bestyrelsen kan ved enkelte tilfælde indbyde andre end bestyrelsens medlemmer f.eks. kommunalbestyrelsesmedlemmer til at deltage i bestyrelsens drøftelser af angivne konkrete sager. Medlemmer af Skovbrynets bestyrelse kan også inviteres til møderne. Men kun bestyrelsens medlemmer kan overvære eller deltage i den del af behandlingen, der lægger op til og omfatter beslutningen i sagen.

Hvis et medlem forventer at være forhindret i skolebestyrelsens møder i mindst 2 måneder, indkaldes stedfortræderen.

§6

Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afbud gives til formanden eller skolelederen.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Når stemmer står lige, er formandens stemme udslagsgivende i sager hvor kommunalbestyrelsen har delegeret sine beføjelser i henhold til lov om folkeskolen. I alle andre sager bortfalder et forslag ved stemmelighed.

Ved stemmelighed ved personvalg træffes afgørelsen ved lodtrækning.

Skriftlig afstemning kan forlanges af formanden eller af mødedeltagerne.

Medlemmer kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brevstemmer.

Elevrepræsentanter må ikke deltage i afstemning af eller overvære den del af forhandlingerne der angår personsager.

§7

Alle beslutninger indføres under møderne i et fyldigt referat. Referatet udsendes efterfølgende til alle skolens forældre.

Mindretal kan forlange, at afvigende meninger i korthed tilføres referatet og medsendes bestyrelsens udtalelser og beslutninger.

I referatet anføres for hvert møde hvilke medlemmer, der er fraværende.

Referatet udsendes til skolebestyrelsesmedlemmerne efter mødet, derefter til alle skolens forældre.

Ethvert medlem af bestyrelsen, der måtte ønske det, er berettiget til på skolen at gøre sig bekendt med referaternes indhold.

Dagsordenen og referat er med de begrænsninger, der følger af lovgivnings regler om tavshedspligt, tilgængelig for kommunens borgere.
Skolebestyrelsen deltager i alle forældremøder på skolen og orienterer om arbejdet i bestyrelsen.
Skolebestyrelsen kan indkalde alle forældre til et fællesmøde til drøftelse af skolens virksomhed. På et sådant møde kan skolebestyrelsen også orientere om arbejdet i bestyrelsen

§8

Skolebestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg. Der kan i øvrigt nedsættes stående og særlige udvalg.

Konstituering af evt. stående og særlige udvalg foretages af skolebestyrelsen på mødet. Et særligt udvalg er opløst når den sag, der har været henvist til udvalget, er færdigbehandlet i bestyrelsen.

§9

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen og fører i øvrigt tilsyn med skolens virksomhed.

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om:

  1. Undervisningens ordning, elevernes timetal på hvert klassetrin og specialundervisning på skolen.
  2. Samarbejdet mellem skole og hjem.
  3. Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen.
  4. Arbejdets fordeling mellem lærerne og fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold m.v.

Skolebestyrelsen godkender undervisningsmidler og fastsætter ordensregler.

Skolebestyrelsen afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen om udviklingsarbejder i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat.

Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører Hvilebjergskolen.

§10

Skolebestyrelsen indhenter før behandling af pædagogiske forhold udtalelser fra personalet.

§11

Skolebestyrelsen indhenter inden behandling af budget, regnskab og arbejds- og personaleforhold udtalelser og beslutninger fra skolens medudvalg.

§12

Skolebestyrelsens medlemmer har tavshedspligt vedrørende forhandlinger, der angår personsager.

§13

Klager over afgørelser, der er truffet, kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for kommunalbestyrelsen.

 

Vedtaget af skolebestyrelsen på Hvilebjergskolen.

November 2022

 

Siden er sidst opdateret 30. januar 2023