Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsernes sammensætning og opgaver.

Skolebestyrelsens opgave er at føre tilsyn med og fastsætte principper for skolens virksomhed, herunder om:
  • Undervisningens organisering, herunder elevernes timetal på hvert klassetrin, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser.
  • Samarbejdet mellem skole og hjem.
  • Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen.
  • Arbejdets fordeling mellem lærerne.
  • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold m.v.
  • Skolens samværsregler
  • Skolens budget og regnskab
Inden for de økonomiske rammer der er fastlagt for skolen, skal skolebestyrelsen godkende skolens budget. Den godkender ligeledes undervisningsmidler og fastsætter ordensregler.
Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse i forbindelse med ansættelse af ledere og lærere.
Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Kommunalbestyrelsen forelægger den. Dagsorden og beslutningsprotokol for skolebestyrelsens møder er med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, tilgængelig for kommunens borgere.
Siden er sidst opdateret 27. januar 2023